24.4 C
Бургас
неделя, май 22, 2022

Анкета „Ползите от образователната интеграция и приемането на различието”

ОП Наука

 

 1. Мислите ли, че в България е осигурен равен достъп до качествено образование за всички деца от отделните етнически малцинства?

 

 1. В училище работи ли се по разбирането на етнокултурните различия и в посока на междукултурните взаимодействия?

 

 1. Прилага ли се индивидуален подход от учителите към всички деца от отделните етнически малцинства?

 

 1. Има ли реално партньорство на преподавателския екип със семействата на учениците, които се обучават в съответното училище?

 

 1. Достатъчно ли е според вас за образователната интеграция и приемането на различието на деца от отделните етнически малцинства сътрудничеството със държавни и социални институции и неправителствени организации, с които училището си партнира?

 

 1. Професионалното образование би ли помогнало за по-добрата социална адаптация и реализация на децата от отделните етнически малцинства?

Отговорете с „да” или „не” на въпросите в коментарите под анкетата.


Проект BG05M2OP001-3.002-0040 „Интегриран подход за постигане на значими и устойчиви резултати в образователната интеграция на ученици от етнически малцинства в Община Бургас“, финансиран от  Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

ОП Наука Образование

7,907Феновехаресване
2,547последователиследвам
11,481абонатиабонирам
Последни новини
spot_img
spot_img
Свързани новини

33 КОМЕНТАРИ

 1. Експертно мнение по кръгла маса на тема „Ползите от образователната интеграция и приемането на различието“

  Митко Доков, Фондация “Областен ромски съюз”

  Една от основните задачи в тази насока е работа с родителите без разлика от етническия им произход за разясняване ползите от образователната интеграция и приемането на различието. Както и чрез повишаване на ангажираността на родителите да се реализира политика за превенция и интервенция на преждевременното напускане на училище, мобилизиране на родителската общност и овластяването й при взимане на активно участие в образователния процес.
  Нужно е родителите да покажат на своите деца, че хората от различните етноси имат еднакви професии, еднакви умения, интереси, способности. Организирането на дейности, в които родители и деца да участват съвместно, спомага за опознаването и сближаването им. Засилват се мотивацията и позитивната промяна в нагласите и отношението към образованието, приемането му като ценност.
  В нашата работа се стремим към прилагане на иновативни подходи за придобиване на интеркултурна компетентност и промяна в нагласите и отношението към етническите малцинства, изграждане на механизми за толерантна комуникация между учениците в смесени класове в областта на културата и традициите на етносите и развиване на културна идентичност; създаване на иновативни и надграждане на съществуващи образователни практики за интеграция на ученици от етнически общности чрез образователна интеграция и издигане ролята на образованието в ценностната система на семействата от етнически общности.
  Основните задачи, по които е нужно да се работи, са изследване на конкретните нужди на целевата група и местната общност, засилване интереса към учебният процес и повишаване посещаемостта на учебните занятия, създаване на положителна мотивация за продължаване на обучението след осми клас у учениците и техните семейства, прилагане на ефективно работещи модели и практики за работа по включване на семейството и практики за работа с педагогическия персонал, засилена мотивация за завършване на средно образование, подкрепа на повишаване степента на образование от страна на родителската общност, повишаване на квалификацията на учителите в професионалните гимназии за работа в мултикултурна среда, създаване на модел за успешно партньорство между местна администрация и НПО по проблемите на образователната интеграция.
  Като цели бих определил разширяване обхвата на професионалните гимназии, в които се интегрират ученици от етнически общности, създаване на мрежа от медиатори за индивидуална работа с проблемни ученици и техните родители, идентифициране на основните нужди на проблемните семейства и включването им в специализирани програми – социални, образователни и др.

 2. Експертно мнение по кръгла маса на тема „Ползите от образователната интеграция и приемането на различието“

  проф. д-р Мария Алексиева, декан на ЦХН към БСУ

  Принципът за осигуряване на равен достъп до качествено образование за всички деца е основополагащ за интеркултурното образование и е съобразен с различната степен на социална интеграция на отделните етнически малцинства. Една от основните стъпки към образователната интеграция и приемането на различието е формирането на загрижена общност, чието единство на ценности, образователни цели, действия и взаимодействия гарантира успеха на учебно-възпитателния процес в мултикултурна среда. Свързването на конкретните действия и ценностите може да се окаже най-прагматичната стъпка в стремежа към модернизиране на училищната политика в областта на интеркултурното образование.
  Равните права обуславят равни отговорности и равен шанс по пътя на индивидуалното развитие. С особена сила това се отнася за образованието и социалната интеграция на етническите малцинства в България. Образованието придобива особено важна за бъдещата им личностна позиция и трудова реализация. Най-често етнокултурните различия на представители на доминирани общности се възприемат по-скоро като дефицит и бариера пред успешното функциониране и интегриране. Директно и индиректно участие в този процес имат степента на готовност и мотивация за училищно обучение, процесите на училищна социализация, взаимоотношенията с връстниците, съдържанието на образованието и др.
  В училищната институция интеграционният процес се изгражда и осъществява от училищното ръководство, екипа от учители, административен и помощен персонал, родители, представители на други държавни институции, социални партньори и НПО, които имат отношение към процеса на образователна интеграция. При изграждането на мултикултурна образователна среда е нужно да се преодолят бариерите, които пречат на училищните и педагогическите екипи да споделят идеи и практики, свързани с образователната интеграция (най-вече на ромските деца) с други екипи и представители на други институции. Училищата и педагозите да работят заедно със специалисти от други институции и да допринасят за развитието на загрижена общност.
  За да се постигне работеща мултикултурна образователна среда е нужно да се проучат нуждите, да се организират на квалификационни обучения за учителите според регистрираните нужди, да се изгражди мултикултурна образователна среда и да се включи семейството в този процес. Проучването на нуждите е свързано със задълбочен анализ на средата за учене в съответната образователна институция, прилагане на индивидуален подход от учителите в хода на педагогическите взаимодействия, ниво на социална адаптация, партньорство със семействата на учениците, които се обучават в съответното училище, степен и параметри на сътрудничеството с държавни и социални институции и неправителствени организации, с които училището си партнира. Организирането на квалификационни обучения за учителите е свързано с подготовката на педагогическите специалисти за работа с деца от различен етнически произход. Изграждането на мултикултурна образователна среда е както създадената социално-педагогическа среда за учене и подготовка на децата за училище, така и образователното пространство, където се създава положителна нагласа към различните култури, доминира атмосфера на уважение и доверие и се прилагат подходи, които признават и отчитат спецификата на разнообразието. Включването на родителите на децата с различен мултиетнически произход в работата на образователната институция е процес на реализация на връзки и отношения, процес на формиране на нагласи.

 3. Обръщам внимание, че в проекта BG05M2OP001-3.002-0040 „Интегриран подход за постигане на значими и устойчиви резултати в образователната интеграция на ученици от етнически малцинства в Община Бургас“ и т.н., нарочно или не, СА ЗАЛОЖЕНИ ЮРИДИЧЕСКА И ИДЕОЛОГИЧЕСКА ГРЕШКИ !
  Правният абсурд произтича от факта, че Република България е ЕДНОНАЦИОНАЛНА държава. В нея, освен българи, живеят и граждани, чието родословие произлиза от други етноси, но всички сме български граждани. В България НЕ СЪЩЕСТВУВАТ ЕТНИЧЕСКИ МАЛЦИНСТВА и различни права по този повод!
  Идеологическите последствия от тази грешка водят до утвърждаване на самосъзнание за принадлежност към чужди националности и различни народи, формират двустранно усещане за другост и отлики, задълбочават социалното капсулиране и сегрегацията.
  Авторите на социологическата анкета не са си догледали работата, или, още по-лошо, тенденциозно са въвели противоречието. Така формулираните въпроси са некоректни и няма да получат моя отговор.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук