26.1 C
Бургас
събота, 31 юли, 2021

О Б Я В А

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ПОМОРИЕ

Открива процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ


ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „ПОМОРИЕ“

BG16RFOP002-1.010

 МЯРКА 11:“ТЕХНОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ И ИНОВАЦИИ”

Оперативна програма: „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020”;

Приоритетна ос 1 : „Технологично развитие и иновации“;

Основна цел на процедурата: Повишаване на иновационната дейност на МСП в тематичните области на ИСИС чрез разработване и/или внедряване на иновации в МСП на тези територии, както и насърчаване на частните инвестиции в научни изследвания и иновации. Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА МЯРКАТА ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР

Процедура за подбор на проекти за изпълнение на BG16RFOP002-1.010 МИГ-Поморие Мярка 11:„Технологично развитие и иновации“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ-Поморие с три крайни срока за кандидатстване.

2. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

Малки или средни предприятия съгласно Закона за малките и средни предприятия (ЗМСП).

3. ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ

I. Допустими дейности по Елемент А „Разработване на продуктови и/или производствени иновации от предприятия“::

1. Извършване на приложни научни изследвания, тествания, изпитвания и измервания (вкл. създаване на програми и методики), свързани с разработването на продуктова и/или производствена иновация;

2. Проучване, придобиване и прилагане на резултати от научни изследвания, технологии, know-how, непатентовани открития, права по интелектуална собственост;

3. Защита на интелектуална собственост на национално и международно равнище;

4. Създаване и тестване на прототипи и пилотни линии;

5. Изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка на разработваната продуктова и/или производствена иновация;

6. Разработване на технологии за производство на продуктова и/или производствена иновация;

7. Изработване на пазарни анализи и проучвания, маркетингови планове за пазарна реализация на продуктова и/или производствена иновация;

8. Организиране на промоционални събития в България, свързани с популяризиране на продуктова и/или производствена иновация.

ВАЖНО: Проектните предложения, подадения по Елемент А „Разработване на продуктови и/или производствени иновации от предприятия“ следва да включват минимум една от дейностите по т. 1 – 4, посочени по-горе в т. I. А.

Забележка: В случай, че проектното предложение включва дейности по т. 5. – 8. от т. I.А, те следва да бъдат включени в плана за изпълнение на дейностите по проекта и тяхното изпълнение следва да стартира задължително след приключване на изпълнението и верификацията от страна на УО на дейностите по т. 1. – 4. от т.  I.А.

9. Дейности за информиране и публичност.

II. Допустими дейности по Елемент Б „Внедряване на продуктови и/или производствени иновации от предприятия“::

1. Придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване в производството на иновативната продуктова и/или производствена иновация.

2. Придобиване на права на интелектуална собственост върху иновациите, които ще бъдат подкрепяни по процедурата.

3. Придобиване/разработване на специализиран софтуер, необходим за внедряването на иновативната продуктова и/или производствена иновация.

4. Консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите.

Забележка: „Консултантски услуги в подкрепа на иновациите“ означава консултиране, подпомагане и обучение в областта на трансфера на знания, придобиването, защитата и експлоатацията на нематериални активи, използването на стандарти и на правилата, които ги уреждат; „помощни услуги в подкрепа на иновациите“ означава осигуряване на бази данни, библиотеки, пазарни проучвания, лаборатории, етикети за качество, изпитване и сертифициране с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги.

III. Дейности за информиране и публичност.

Пълният набор от мерки за информиране и публичност (визуализация), които бенефициентите трябва да прилагат при изпълнение на проекти, финансирани от ЕСИФ, се съдържа в „Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация“ 2014-2020, който може да бъде намерен на интернет страницата на Управляващия орган:

http://www.opcompetitiveness.bg/module3.php?menu_id=359

4. ПЕРИОД ЗА ПРИЕМ И НАЧИН НА  ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Първият краен срок за подаване на проектните предложения е 19.06.2019 г., 16:00 часа.

Вторият краен срок за подаване на проектните предложения е 19.12.2019 г., 16:00 часа. (Приемът по втори краен срок за подаване на проектни предложения ще се проведе в случай, че са налични остатъчни средства по съответните елементи на процедурата, от първия краен срок за подаване на проектни предложения).

Всяко проектно предложение, което е подадено след първия краен срок за кандидатстване, но преди изтичане на втория краен срок за кандидатстване, ще се счита подадено в рамките на втория краен срок.

Всяко проектно предложение, което е подадено след втория краен срок за кандидатстване, ще бъде отхвърлено и няма да бъде разглеждано по процедурата.

Място на подаване на проектните предложения: Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се осъществява изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

5. БЮДЖЕТ НА ПРИЕМА:

В съответствие с разпоредбите на чл.42, ал.4 от ПМС 161 от 4 юли 2016г. процедура BG16RFOP002-1.010 МЯРКА 11:“ТЕХНОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ И ИНОВАЦИИ” е с два срока за кандидатстване. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) по процедурата е 750 000 лв.  За настоящата процедура за подбор на проекти процента на съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) е 85%, а финансирането от националния бюджет се равнява на 15%.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-1.010 МЯРКА 11:“ТЕХНОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ И ИНОВАЦИИ” ще бъде разпределен измежду двата елемента на процедурата и двата крайни срока за подаване на проектни предложения, както следва:

Първи краен срок:

Общ размер на
безвъзмездната
финансова помощ
по процедурата
Средства от
Европейския фонд за
регионално развитие
(ЕФРР)  
Национално
съфинансиране
750 000 лв.
383 468,91 евро
637 500 лв.
325 948, 57 евро
112 500 лв.
57 520, 34 евро
Размер на
безвъзмездната
финансова помощ
по Елемент А
„Разработване на
продуктови и/или
производствени
иновации от
предприятия“  по
процедурата
Средства от
Европейския фонд за
регионално развитие (ЕФРР) по Елемент А „Разработване на
продуктови и/или
производствени
иновации от
предприятия“  по
процедурата
Национално
съфинансиране по Елемент А
„Разработване на продуктови и/или производствени
иновации от
предприятия“ 
по процедурата
187 500 лв.
95 867,22 евро
159 375 лв.
81 487,14 евро
28 125 лв.
14 380,08 евро
Размер на
безвъзмездната
финансова помощ по Елемент Б „Внедряване на продуктови и/или производствени иновации от предприятия“  по процедурата
Средства от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) по Елемент Б „Внедряване на продуктови и/или производствени иновации от предприятия“  по процедурата Национално съфинансиране по Елемент Б „Внедряване на продуктови и/или производствени иновации от предприятия“  по процедурата
562 500 лв.
287 601,68 евро
478 125 лв.
244 461,43 евро
84 375 лв.
43 140,25 евро

Втори краен срок: Ще се използват остатъчни средства по съответните два елемента на процедурата след приключване на първия прием, в случай че е наличен свободен финансов ресурс.

6. МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ, ПРЕДОСТАВЯНА ЗА ПРОЕКТ

Минималните и максимални размери на безвъзмездната финансовата помощ за конкретен проект и на общите допустими разходи за конкретен проект, независимо по кой от двата елемента на процедурата: Елемент А „Разработване на продуктови и/или производствени иновации от предприятия“ или Елемент Б „Внедряване на продуктови и/или производствени иновации от предприятия“ е подаден, са:

Минимален размер на безвъзмездната финансовата помощ за проект – 30 000 лв. (15 338,76 евро)

Максимален размер на безвъзмездната финансовата помощ за проект – 250 000 лв. (127 822,97 евро)

Максималният размер на общите допустими разходи за всеки проект е в рамките на 391 166 лева (200 000 евро).

Максималният размер на допустимите разходи за проект, който може да бъде предоставен на бенефициент в стратегията за местно развитие, е до левовата равностойност на 200 000 евро.

Максималният интензитет  на  безвъзмездната финансова помощ (БФП) е до 90 % от общата стойност на допустимите разходи по проекта.

7. ЛИЦЕ/А ЗА КОНТАКТ И МЯСТО ЗА ДОСТЪП ДО ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ

Лице за контакт: Николай Бояджиев, office@mig-pomorie.eu, 0879 89 01 65;

Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси:

на сайта на Сдружение „МИГ Поморие“ – http://mig-pomorie.eu/;

на сайта на ОПИК – http://www.opcompetitiveness.bg,  www.opic.bg ;

 на сайта на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България – http://www.eufunds.bg.

СВЪРЗАНИ НОВИНИ

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ

7,907Феновекато
1,756Последователиследвам
11,740Абонатиабонирам
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

%d bloggers like this: