17.1 C
Бургас
понеделник, 20 септември, 2021

Община Несебър с пореден успешно приключен еко проект, превръщат сметище в парк

           

Днес кметът на Община Несебър Николай Димитров официално откри обект по проект ИСУН № BG16M1OP002-2.010-0015 „Рекултивация на депо за твърди битови отпадъци в м. „Балабана“, землище на гр. Обзор, община Несебър“.

            Изпълнената техническа рекултивация се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г. Подписаният през март 2020 г. с МОСВ договор за безвъзмездна финансова помощ бе на стойност 1 248 030,99 лв., в това число европейско и национално финансиране. Строителството на обекта стартира през ноември същата година.

В резултат от дейността се рекултивира и предепонира отпадък с обем около  70 000 куб.м  върху по-малка площ от 16,760 дка като по този  по този начин беше освободен и почистен терен от 16,7 дка. 

 Естествените процесите, протичащи в ново рекултивираното депо, ще бъдат наблюдавани и контролирани чрез изградената система за мониторинг.

           По време на публичното събитие, кметът на общината представи постигнатите резултати и подчерта важността им от гледна точка на околната среда:

          „Всички дейности бяха изпълнени качествено и в срок, което гарантира постигането на основната цел на проекта – намаляване на неблагоприятното въздействие от натрупаните отпадъци върху природата.“, коментира г-н Димитров. Той сподели, че през последните години Община Несебър работи по много екологични проекти, свързани с опазване на околната среда и  европейските изисквания за чистота на въздуха. Това без съмнение оказа положително влияние върху изграждане на имиджа на общината и региона като едни от най-привлекатeлените туристически дестинации, подчерта градоначалникът.

         Чрез реализираните мероприятия са създадени необходимите условия за последваща биологична рекултивация, която Община Несебър ще извърши през следващите три години. Това ще даде възможност теренът да се предостави за земеделско и горско ползване.

         Успешно приключилият проект ще допринесе за изпълнението на ангажимента на РБ по отношение на политиката на ЕС в областта на околната среда.

 „Този документ е създаден в рамките на проект  ИСУН № BG16M1OP002-2.010-0015 „Рекултивация на депо за твърди битови отпадъци в м. „Балабана“, землище на гр. Обзор, община Несебър“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Несебър и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.“   

СВЪРЗАНИ НОВИНИ

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ

7,907Феновекато
1,756Последователиследвам
11,740Абонатиабонирам
spot_img
spot_img
spot_img

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

%d bloggers like this: