29.1 C
Бургас
сряда, юли 6, 2022

Общината пуска търг за наем на пасища, мери и ливади

ОБЩИНА БУРГАС

ЗАПОВЕД

2796/29.09.2021г.

На основание чл.37и, ал.14 от Закона за собствеността  и ползването на земеделски земи, чл.61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, Решение на Общински съвет – Бургас, по т. 31 от дневния ред на проведеното на 23.02.2021 г. и 24.02.2021 г. заседание (Протокол № 20), във връзка с чл.14 и чл.55, ал.1 от същата наредба

О  Т  К  Р  И  В  А  М :

Процедура за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, в землищата на територията на Община Бургас, за срок от 1 стопанска година (01.10.2021 г. – 31.09.2022 г.), съгласно списъци – Приложение № 1, неразделна част от настоящата заповед, с подробно описана начална тръжна цена и стъпка за наддаване за всеки отделен имот.

            В търговете могат да участват собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на Българската Агенция по безопасност на храните и лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние.

            Търговете да се проведат на 20.10.2021 г. от 10:00 часа в сградата на Община Бургас, ул. “Александровска” № 26, ет. 1, зала 1.

Определям депозит за участие в търга, в размер на 30% от началната тръжна цена на годишния наем за всеки земеделски имот (посочена в Приложение № 1), като депозитната вноска да се внесе по сметка на Община Бургас BG 89 SOMB 9130 33 23996501, BIC SOMBBGSF в “Общинска банка“ АД – клон Бургас.

Определям цена на един комплект тръжна документация за землище в размер – 30 (тридесет) лeва, без ДДС, внесена на касата на Община Бургас, находяща се в Центъра за административно обслужване (ЦАО), невъзстановима след приключване на процедурата.

Документацията за участие в търговете се закупува в ЦАО на Община Бургас, ул. ”Александровска” № 26, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

Крайният срок за закупуване на тръжна документация е до 16:00 часа на 18.10.2021 г.

Заявления за участие в търговете се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в непрозрачни запечатани пликове, с ненарушена цялост, върху които се изписват: землището, номерата на имотите за които се участва, точното наименование на физическото/юридическото лице и съответно неговия ЕГН/ЕИК, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

Крайният срок за приемане на заявления за участие в търг е до 16:00 часа на 19.10.2021 г.

Утвърждавам тръжна документация, за посочените в Приложение №1 пасища, мери и ливади, както следва:

            – копие от настоящата заповед,

– условия за провеждане на търг с тайно наддаване

– Приложение № 1 – Списък на имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади по землища;

– Приложение № 2 – Таблица с началните тръжни цени по землища;

            – Приложение № 3 – Заявление за участие в търга;

            – Приложение № 4 – Декларация по образец;

            – Приложение № 5 – Проекто – договор;

            – Приложение № 6 – Декларация за оглед на имот/и;

– Приложение № 7 – Наддавателно предложение,

При обявяване на търговете за непроведени, повторни търгове ще се проведат на 27.10.2021 г. от 10:00 часа в сградата на Община Бургас, ул. “Александровска” № 26, ет. 1, зала 1.

            Заявление за участие в повторните търгове за съответния имот могат да се подават в ЦАО лично от кандидатите или от техни представители в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторните търгове е до 16:00 часа на 25.10.2021 г.

Крайният срок за приемане на заявления за участие в повторните търгове е до 16:00 часа на 26.10.2021 г.

Явяването на кандидатите в определения ден и час на търга – лично или чрез надлежно упълномощен представител, е задължително. При неявяване се губи внесения депозит за участие в търга.

            Съобщение за търговете да се публикува в един местен ежедневник и да се обяви върху информационното табло на сградата на Община Бургас, откъм ул. “Александровска”. Заповедта да се обяви на интернет страницата на Община Бургас.

Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването й пред Административен съд Бургас.

Настоящата заповед да се връчи на Директора на дирекция „Управление на общинската собственост“ при община Бургас и на Председателя на Комисията за провеждане на търгове, конкурси, приватизация и реализация на малки благоустройствени проекти, за сведение и изпълнение. 

ЙОРДАНКА  БЕНОВА – АНАНИЕВА   (п)

За Кмет на Община Бургас

(съгл. Заповед №2767/28.09.2021 г.

на Кмета на Община Бургас)

7,907Феновехаресване
2,547последователиследвам
11,481абонатиабонирам
Последни новини
spot_img
spot_img
Свързани новини

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук