22.7 C
Бургас
неделя, май 22, 2022

Прессъобщение за представяне на проект „Закриване и рекултивация на общински депа за неопасни отпадъци в община Малко Търново”

ОП „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020 г.“

„Закриване и рекултивация на общински депа за неопасни отпадъци в местност „Райков чукар“ и местност „Вълково мъклище“, община Малко Търново”

АДБФП № BG16M1OP002-2.010-0024-C01

На 20.05.2020 год. между Министерство на околната среда и водите и община Малко Търново  беше подписан Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № BG16M1OP002-2.010-0024-C01 за обект „Закриване и рекултивация на общински депа за неопасни отпадъци в местност „Райков чукар“ и местност „Вълково мъклище“, община Малко Търново ”. Проекта се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, съфинансирана от Европейският съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз, по процедура чрез директно предоставяне BG16M1OP002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“.

Основната цел на проектното предложение е подпомагане изпълнението на задълженията на Република България по член 14 от Директива 1999/31/ЕО на Съвета от 26 април 1999 година, относно депонирането на отпадъци и по точно осъществяване на контрол и управление на депата по такъв начин, че да се предотвратят или намалят потенциалните неблагоприятни въздействия върху околната среда и рисковете за здравето на човека.

Специфична цел е извършване на техническа рекултивация на 2 броя общински депа за неопасни отпадъци, разположени в местностите „Райков чукар“ до с. Звездец  и „Вълково мъклище“ до с. Граматиково на територията на община Малко Търново.

Община Малко Търново е директен бенефициент по процедурата, тъй като и двете сметища, включени в проектното предложение, от 2015 г. са спрени за експлоатация със Заповед на Директора на РИОСВ Бургас и включени в списъка на депата, подлежащи на закриване и рекултивация.

Основни дейности по проекта

Дейност 1: Подготовка и изпълнение –  в рамките на дейността е извършена подготовка и изготвяне на експертни анализи, и проучвания, обосновки, и анализ на данни, необходими за реализиране на проектното предложение. Дейността включва и подготовка на план за мониторинг, актуализация на работни проекти, осъществяване на авторски и строителен надзор, изготвяне на оценката на съответствието на работните проекти.

Дейност 2: Техническа рекултивация на общинските депа за неопасни отпадъци в местност „Райков чукар“ и местност „Вълково мъклище.  Предвижда се и почистването на установените замърсени терени в района на всяко от депата.

Дейност 3: Организация и управление, мерки за информация и комуникация и подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки.

Резултатите от изпълнението на проекта ще са извършване на техническа и биологична рекултивация на два броя сметища на територията на община Малко Търново и премахнати потенциални възможности за замърсяване на околната среда, в следствие на неправилно обезвреждане на събираните с години битови отпадъци.

Общата стойност на проекта е 1 530 096.50 лв., разпределени както следва:

– Европейски фонд за регионално развитие – 1 300 582.02 лв.

– Национално съфинансиране – 229 514.48 лв.

Бенефициент: Община Малко Търново

Проектът стартира на 04.06.2020 год. с влизане в сила на договора за финансиране.

Срокът на изпълнение е 23 месеца, считано от датата на влизане в сила на договора.  

Дейностите по проекта трябва да приключат до 04.05.2022 година.

Тази публикация е създадена по проект  №BG16M1OP002-2.010-0024 „Закриване и рекултивация на общински депа за неопасни отпадъци в местност „Райков чукар“ и местност „Вълково мъклище“, Община Малко Търново“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”. Община Малко Търново носи цялата отговорност за съдържанието на документа и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява  официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерството на околната среда и водите.   www.eufunds.bg

7,907Феновехаресване
2,547последователиследвам
11,481абонатиабонирам
Последни новини
spot_img
spot_img
Свързани новини

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук