17.1 C
Бургас
петък, 15 октомври, 2021

Прессъобщение за представяне на проект „Демонстрационен проект „Пилотно събиране и високотехнологично рециклиране на зелени и биоразградими битови отпадъци в община Малко Търново”

ОП „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020 г.“

АДБФП № BG16M1OP002-2.009-0038-C01

На 24.08.2020 год. между Министерство на околната среда и водите и община Малко Търново  беше подписан Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № BG16M1OP002-2.009-0038-C01 за изпълнение на „Демонстрационен проект „Пилотно събиране и високотехнологично рециклиране на зелени и биоразградими битови отпадъци в община Малко Търново”. Проекта се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, съфинансирана от Европейският съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз, по процедура чрез директно предоставяне BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“. Дейностите, които се финансират по процедурата са свързани с третиране на битови отпадъци за предотвратяване на образуването им и/или, за подготовката им за повторна употреба, и/или за рециклирането им. Финансирането на дейности, които се намират най-високо в йерархията при управление на отпадъците, ще подпомогне постигането на целите, заложени в чл. 31, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), по отношение на битовите отпадъци.

Цел на проекта: Развитие на екологичната инфраструктура за интегрирано управление, оползотворяване и управление на отпадъците в Община Малко Търново, водещо до поетапно намаляване на количествата депонирани биоразградими отпадъци съгласно изискванията на ЗУО и подпомагане постигането на посочените цели в Приложение II от Решение на комисията от 18 ноември 2011 година за установяване на правила и изчислителни методи за проверка на съответствието с целите, зададени в член 11, параграф 2 от Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета.

Специфична цел на проекта: Изграждане на инсталация за компостиране в затворено съоръжение на битови биоразградими и зелени отпадъци и въвеждане на пилотна система за разделно събиране на тези отпадъци.

Община Малко Търново е директен бенефициент по процедурата.

Проектът е насочен към намаляване количеството на депонирани отпадъци чрез предотвратяване на образуването им и повишаване на общественото съзнание за спазване на йерархията за управлението на отпадъците и за намаляване на количеството депонирани битови отпадъци чрез компостирането на зелената и биоразградима фракция. Проектът има пряк принос за изпълнението на Специфичната цел 1 на Приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на ОПОС 2014 – 2020 г.

Основни дейности по проекта

Дейност 1: Подготовка на експертни анализи.  

Дейност 2: Изпълнение на демонстрационен проект.

Дейност 3: Кампании за популяризиране на резултатите от проекта

Дейност 4: Организация и управление на проекта и информация и комуникация

Резултатите от изпълнението на проекта ще са:

 • Подобряване на управлението на зелените и биоразградими отпадъци, образувани от населението на община Малко Търново;

• Повишаване на общественото самосъзнание за спазване на съответното най-високо ниво на йерархията за управление на битовите отпадъци;

• Поетапно намаляване на количествата депонирани биоразградими отпадъци съгласно изискванията на ЗУО;

• Внедрена пилотна система за разделно събиране на биоразградими отпадъци за обезпечаване количествата, необходими за технологичния процес при производството на компост;

• Изградена инсталация за компостиране в затворено съоръжение на битови биоразградими и зелени отпадъци, образувани от населението в общината;

• Доставена техника и съоръжения, необходими за работата на инсталацията.

Общата стойност на проекта е 391 166 лв., разпределени както следва:

– Европейски фонд за регионално развитие – 332 491,10 лв.

– Национално съфинансиране – 58 674,90 лв.

Бенефициент: Община Малко Търново

Проектът стартира на 08.09.2020 год. с влизане в сила на договора за финансиране.

Срокът на изпълнение е 23 месеца, считано от датата на влизане в сила на договора.  

Дейностите по проекта трябва да приключат до 08.08.2022 година.

Тази публикация е създадена по проект  BG16M1OP002-2.009-0038-C01 за изпълнение на „Демонстрационен проект „Пилотно събиране и високотехнологично рециклиране на зелени и биоразградими битови отпадъци в община Малко Търново”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”. Община Малко Търново носи цялата отговорност за съдържанието на документа и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява  официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерството на околната среда и водите.   www.eufunds.bg

СВЪРЗАНИ НОВИНИ

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ

7,907Феновекато
1,756Последователиследвам
11,740Абонатиабонирам
spot_img
spot_img
spot_img

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

%d bloggers like this: